Utbud

VERKSAMHET


MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att erbjuda människor med funktionsvariationer möjlighet att höja sin livskvalitét genom att kombinera förstående pedagogik med djurmöten i en läkande miljö.


PEDAGOGIK

Vi på Lära med Djur har ett grundläggande arbetssätt som utgörs av en klargörande och tydlig pedagogik, med positiv förstärkning samt ett lågaffektivt bemötande. Lågaffektivt bemötande går i korthet ut på att skapa lugn och undvika att själv dras med när en person uttrycker starka känslor. En klargörande pedagogik genomsyrar verksamheten så till vida att vi konkretiserar, skapar struktur, frambringar lugn i samspel med djuren, förbereder och avslutar tydligt. Vi arbetar individuellt efter behov med olika hjälpmedel såsom schema, tidshjälpmedel etc. Verksamheten bedrivs med ett salutogent perspektiv, det vill säga att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer.

   

Personalen arbetar med en samspelt struktur genom ett gemensamt och enhetligt arbetssätt enhetligt med tät dialog sinsemellan. Det innebär att vi kontinuerligt för dialog kring hur olika tillvägagångssätt fungerar i relation till olika elever och sammanhang. Det kräver kunskap om individen och om personens funktionsskillnad vars information vi välkomnar då den enskilde börjar hos oss. Det uppstår ideligen situationer där personalen, trots rutiner och dokumentation, måste ha ett flexibelt tänkande.

    Vi följer kontinuerligt forskning och metodutveckling inom området och implementerar den i vår verksamhet. Metodanvändande och arbetssätt kan inte användas mekaniskt. Det behövs eftertanke och uppmärksamhet som kan leda till omprövning när det är befogat.


Vi tror att en strukturerad och trygg omgivning bidrar till en miljö som är gynnsam för allas personliga utveckling och för varje individs lärande. Positiv förstärkning är ledordet hos oss, både i arbetet med barn och ungdomar samt djur. Vi vill i största i största möjliga mån undvika användning av ordet "nej". Vi försöker istället hitta kreativa vägar genom beröm och lekfullhet.


Värdegrund


På Lära med Djur arbetar vi utefter en värdegrund som berör acceptans, respekt, öppenhet och värme. All personal samt alla elever och besökare ska förhålla sig till föreningens värdegrund.


Ladda ner vår värdegrund här!